Click here to add your CV to the CV database

Learning Assistant BLUL60179, Learner Support Jobs

Location:
Northop & Wrexham
Region:
Wales
Job Role:
Learner Support Jobs
Competence:
Advice and Guidance Jobs
Job Type:
Freelance
Does this job offer training?:
Unspecified
Salary Description:
£16,900 - £17,329 per annum pro-rata / £10.14 - £10.39 per hour
Posted:
13/Feb/18
Job Ref:
BLUL60179

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking to appoint a Learning Assistant to join them at their Northop and Yale sites on a casual hourly paid basis.

This is an extremely rewarding role where you will provide invaluable practical and educational support to students with learning difficulties, physical disabilities or sensory impairments. Support will be provided to individuals or groups of students in the classroom, on college external visits and within other outreach centres when required.

Candidates for this role must be educated to GCSE standard in English and Maths at grade C or above and have experience of working with people with learning difficulties or disabilities (this could apply to personal circumstances also). Pro-active and self-motivated, you will be able to respond in a flexible manner and have excellent interpersonal skills, allowing you to work well as part of a team.

Qualifications relevant to support BSL Sign Language and Dyslexia would be a distinct advantage, as would experience of working in a classroom setting.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to registered with the Education Workforce Council.

Closing Date: 27/02/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Cymhorthydd Dysgu
Llaneurgain a Wrecsam
Cyflog £16,900 - £17,329 y flwyddyn, pro-rata / £10.14 - £10.39 yr awr, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd achlysurol a chaiff ei thalu fesul awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain. Mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle, gyda phob un o’r safleoedd hynny mewn lleoliadau cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn dymuno penodi Cymhorthydd Dysgu i ymuno â ni ar ein safleoedd yn Llaneurgain ac yn Iâl, yn achlysurol fesul awr.

Mae hon yn swydd sy’n rhoi boddhad mawr i chi, lle byddwch yn rhoi cymorth ymarferol ac addysgol amhrisiadwy i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol neu nam ar y synhwyrau. Byddwch yn rhoi cymorth i unigolion neu grwpiau o fyfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth, ar ymweliadau allanol y coleg ac mewn canolfannau allgymorth eraill, fel y bydd angen.

Dylai fod gan ymgeiswyr am y swydd hon addysg hyd at safon TGAU, gyda gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg, yn ogystal â phrofiad o weithio gyda phobl ag anawsterau dysgu neu anableddau (gallai hyn fod yn berthnasol i amgylchiadau personol hefyd). Yn rhagweithiol ac yn hunan-gymhellol, byddwch yn gallu ymateb mewn modd hyblyg a bydd gennych sgiliau rhyngbersonol ardderchog a fydd yn eich galluogi i weithio'n dda fel aelod o dîm.

Byddai cymwysterau sy'n berthnasol i gynorthwyo gydag Iaith Arwyddion BSL a Dyslecsia yn fantais amlwg, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd ystafell ddosbarth.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn hefyd i chi gofrestru â’r Cyngor y Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 27/02/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.

Closing Date:
27/02/2018
Contact Details:
Tel: 01943461327
Contact: Blue Octopus Team
Email:

Return to search results

X
Latest Job Listings