Click here to add your CV to the CV database

Assessor in TAQA/ IQA BLUA50462, Assessor Jobs

Location:
Deeside
Region:
Wales
Job Role:
Assessor Jobs
Competence:
Education Jobs
Job Type:
Part Time, Permanent
Does this job offer training?:
Unspecified
Salary Description:
£24,890 - £28,051 per annum
Posted:
19/Jun/17
Job Ref:
BLUA50462

Permanent, Part Time 0.5

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

As an Assessor in TAQA, you will assess the full range of TAQA qualifications. Enrolling them on appropriate courses and providing coaching, mentoring and learning opportunities, you will be responsible for monitoring candidates progress towards qualifications, giving constructive feedback and helping them to provide a portfolio of evidence.

In order to be successful in this role, candidates must possess an Assessor and IQA qualification and hold a professionally relevant qualification at Level 4 as a minimum. With an outgoing and positive, supportive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards.

You do need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of liaising with Managers in industry and commerce are advantageous as are those who possess or are working towards a Verifiers Award.

The ability to speak Welsh is highly desirable for this role.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 03/07/2017
This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.
Asesydd - TAQA/IQA
Llaneurgain
Cyflog o £24,890 - £28,051 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, rhan-amser 0.5

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle mewn mannau cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy’n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri a Sir Gaer.

Fel Asesydd TAQA, byddwch yn asesu'r ystod lawn o gymwysterau TAQA. Byddwch yn cofrestru ymgeiswyr ar gyrsiau addas a darparu cyfleoedd ar gyfer annog, mentora a dysgu. Byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill cymwysterau, gan roi adborth adeiladol a’u helpu i ddarparu portffolio o dystiolaeth.

I lwyddo yn y swydd hon, bydd yn rhaid i ymgeiswyr gael Cymhwyster Aseswr neu fod yn fodlon gweithio tuag ato, ynghyd â chymhwyster proffesiynol perthnasol ar Lefel 4 o leiaf. Gyda phersonoliaeth glên, gynorthwyol a chadarnhaol a sgiliau cadarn gweithio mewn tîm, byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal ac i ddatblygu safonau ansawdd.

Mae gofyn i chi allu ysgogi eich hun a bod gennych sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru ddilys a’u bod yn gallu trefnu eu cludiant eu hunain.

Byddai’n fanteisiol petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, yn ogystal â bod â Dyfarniad Dilysydd, neu’n gweithio tuag at hynny.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.

Closing Date:
03/07/2017
Contact Details:
Tel: 01943461327
Contact: Blue Octopus Team
Email:

Return to search results

X
Latest Job Listings